14.OWM – REGULAMIN

Regulamin organizacyjny

XIV Opolskich Warsztatów Medycznych 01-02.12.2023

 1. Warsztaty odbywają się w dniach 01-02 grudnia 2023 r. na terenie Sebastianeum Silesiacum,
  47-325 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1B
 2. Organizatorem Konferencji jest NUTRIKON sp. z o.o., NIP 9910494587, REGON 161460685
 3. Podstawą prowadzenia Warsztatów jest program sporządzony przez Organizatora Konferencji
 4. Organizator przekazuje wykładowcom szczegółowy plan zajęć.
 5. Uczestnik Warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 6. Uczestnikami Konferencji są pielęgniarki, lekarze, osoby związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji oraz wystawcy.
 7. W dniu rozpoczęcia Warsztatów każdy uczestnik otrzymuje harmonogram zajęć i wykładów.
 8. Uczestnik Warsztatów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału na adres: marketing@nutrikon.pl nr tel. 792 325 000 oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej, (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 14 OWM -ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA | Przychodnia Nutrikon | Opole
 10. Organizator Konferencji w ramach opłaty: uczestnictwo we wszystkich wykładach i warsztatach podczas Konferencji, materiały konferencyjne; śniadania dla uczestników zameldowanych w miejscu Konferencji. Dwa Obiady, kolację i przerwy kawowe w trakcie trwania Konferencji;
 11. Za dodatkową opłatą – zakwaterowanie w hotelu (aż do wyczerpania limitu miejsc),
 12. Organizator Konferencji ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji, w przypadku, gdy nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 13. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 15 listopada 2023 r.
 14. Ilość miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona, a w przypadku wyczerpania limitu miejsc uczestnictwa, Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa.
 15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 01 listopada 2023 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 50% kosztów uczestnictwa. Po dniu 02 listopada 2023 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa; natomiast jest możliwa zmiana personalna uczestników.
 16. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji powinna zostać przekazana do Organizatora w formie pisemnej.
 17. Podczas Konferencji zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody Organizatora Konferencji.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 19. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji.
 20. Organizator dopuszcza organizację stoisk reklamowych firm sponsorujących i ich prezentacji
 21. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 22. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.